Azimfamily Azimfamily: Fungsi Perniagaan Antarabangsa

Fungsi Perniagaan Antarabangsa


1.      PENDAHULUAN

Sumber sesebuah organisasi yang paling penting ialah sumber manusianya – orang –orang  yang membekal organisasi dengan kerja, bakat, daya cipta dan dorongan. Dengan demikian, di antara tugas-tugas seorang pengurus yang paling kritis ialah pemilihan, latihan dan mengurus orang orang yang dapat membantu organisasi mencapai matlamat-matlamat dengan sebaik baiknya. Tanpa orang –orang yang cekap, ditingkat pengurusan organisasi multinasional dan malahan di semua tingkat, organisasi akan mengejar matlamat-matlamat yang tidak tepat ataupun mendapati betapa sukarnya untuk mencapai matlamat-matlamat yang tepat setelah matlamat-matlamat itu ditetapkan.

 


Tokoh akademik menegaskan bahawa dua fenomena semenjak kebelakangan ini telah menyebabkan pihak pengurusan syarikat multinasional beroperasi diluar dari negara asal menumpu perhatian yang lebih bertenaga terhadap pengurusan sumber manusia dan memberinya suatu status yang lebih tinggi. Pertama, persaingan dari negara luar yang cekap telah menggerakkan banyak firma bersaiz besar terutama yang berpangkalan di Jepun dan Amerika berusaha untuk memperbaiki sistem-sistem pengurusan sumber manusia sebagai suatu cara bagi meningkatkan prestasi organisasi. Dan keduanya, ekonomi berasaskan perkhidmatan dan berteknologi tinggi yang semakin meningkat, kini menjadikan pengurusan sumber manusia lebih diperlukan lagi bagi kejayaan organisasi.

 
1.1     Proses pengstafan 

Ianya dapat dilihat sebagai suatu tatacara langkah demi langkah yang berterusan seperti di Rajah I sentiasa membekal organisasi yang beroperasi  dengan orang orang yang di sewajarnya bagi kedudukan tertentu pada sesuatu masa. Langkah langkah dalam proses ini termasuklah

1.1.1  perancangan Sumber Manusia

1.1.2  pengambilan

1.1.3  pemilihan

1.1.4  suaikenal

1.1.5  latihan dan pembangunan

1.1.6  penilaian prestasi

1.1.7  pertukaran

1.1.8  pemisahan atau pemberhentian

 

Masalah kekolinearan berbilang juga timbul disebabkan kesemua fungsipermintaan bagi pekerja-pekerja ini mengambil pembolehubah bebas yang serupa. Bagi mengatasi masalah ini, tidak semua kadar upah akan diambil kira dalam setiap fungsi permintaan . Faktor-faktor yang akan dimasukkan adalah tingkat output (Y), harga modal (ALR), upah sendiri (Wi) dan upah pekerja lain (Wj). Di sini i j.Pemilihan kadar upah Wj akan dibuat dengan melihat pekali korelasi diantara kadar upah pekerja sendiri dengan kadar upah pekerja-pekerja lain.

 
Pekali korelasi yang tinggi menunjukkan kedua-dua kadar upah berkenaan mempunyai hubungan yang kuat. Oleh itu kadar upah Wj yang akan dipilih adalah yang memberikan pekali korelasi yang paling kecil diantara tiga pilihan yang ada. Secara amnya, sistem fungsi serentak yang akan digunakan dalam kajian ini adalah berupa seperti berikut:

 
Y = f (MOD, PROF, MAHIR, TAK MAHIR, BPROF) (15)

PROF= f ( Y, ALR, W1, W2) (16)

MAHIR= f ( Y, ALR, W2, W3) (17)

TAK MAHIR= f ( Y, ALR, W3, W4) (18)

BPROF= f ( Y, ALR, W4, W2) (19)

 
Fungsi permintaan bagi pekerja profesional (16) akan menggunakan pemboleh ubah tingkat output, harga modal, kadar upah pekerja professional sendiri dan juga kadar upah pekerja mahir, sebagai kadar upah pekerja lain Pemilihan kadar pekerja mahir ini dibuat berdasarkan ujian yang dijalankan dengan melihat nilai pekali korelasi terkecil diantara kadar upah sendiri dengan kadar upah pekerja lain.


Ujian-ujian yang sama juga dijalankan bagi permintaan untuk tiga jenis pekerja lain, dan keputusan yang didapati ditunjukkan dalam fungsi-fungsi (17), (18) dan (19), di mana kadar upah pekerja lain bagi fungsi permintaan pekerja mahir ialah kadar upah pekerja tidak mahir. Kadar upah pekerja lain bagi fungsi permintaan pekerja tidak mahir pula akan menggunakan kadar pekerja pengurusan bukan profesional. Akhir sekali fungsi permintaan untuk pekerja pengurusan bukan profesional pula akan menggunakan kadar upah perkerja mahir sebagai kadar upah pekerja lain.

Keanjalan pengeluaran bagi pekerja profesional juga besar nilainya, Sebagai contohnya apabila pekerja ini ditambah sebanyak satu peratus, kesannya ialah pertambahan output sebanyak 0.567 peratus. Tahap kecekapan penggunaan input pekerja profesional juga didapati cekap, dan firma akan mendapat keuntungan jika menambah jumlah pelcerja ini. Perkembangan yang pesat dalam industri kereta  serta keanderaan berat seperti bas dan lori telah menambah pergantungan kepada pekerja-pekerja profesional yang terdiri daripada jurutera, terutamanya jurutera mekanikal. Di sinilah terletaknya bukti bahawa sektor pembuatan di negara ini memerlukan bekalan profesional yang mencukupi bagi memenuhi permintaan industri kereta motor .

 
Pekerja mahir bagi industri alat pengangkutan didapati tidak penting bagi mempengaruhi tingkat output. Ini menunjukkan kekurangan pekerja mahir tidak akan menjejas perkembangan pengeluaran bagi industri ini. Dilihat dari segi penggunaannya pula, didapati pekerja mahir dalam industri ini digunakan dengan cekap, pertambahan satu peratus pekerja ini akan mendatangkan pertambahan hasil yang lebih besar dari pertambahan kos yang terlibat.

 
Permintaan untuk pekerja mahir ini juga tidak akan dipengaruhi oleh kadar upahnya sendiri. Walau pun tanda negatif didapati bagi pekali kadar upah sendiri, seperti ditentukan oleh teori permintaan, tetapi nilainya adalah kecil (0.2540) dan tidak penting. Firma-firma multinasional akan mengambil pekerja mahir ini berdasarkan faktor faktor lain, selain dari kadar upah. Kadar upah pekerja tidak mahir sebagai kadar upah pekeria lain, didapati penting bagi menentukan permintaan untuk pekerja mahir. Hubungan positif yang didapati menunjukkan apabila kadar upah pekerj tidak mahir bertambah satu peratus, maka permintaan untuk pekerja mahir akan bertambah dengan kadar 0.5 peratus. Kedua-dua pekerja mahir dan tidak mahir dalam industri alat pengangkutan ini dapati ditukar gantikan penggunaannya. Oleh itu firma dapat membuat pilihan sama ada perlu mengambil lebih pekerja mahir atau pekerja tidak mahir.

 
Cara Perlaksanaan Latihan:

                    i.        Latihan di tapak projek (in-situ)  

                  ii.        Latihan penempatan (attachment) di syarikat-syarikat

                iii.        Latihan penempatan di industri (pemprosesan)  

                iv.        Kajian kes projek ahli yang berjaya  

                  v.        ‘Coaching’ oleh anggota senior jaya  

                vi.        Melalui kisah kejayaan ahli

              vii.        Lawatan sambil belajar  

            viii.        Pembinaan kumpulan (team building)  

                ix.        Melalui tayangan audio visual  

                  x.        Merujuk kepada model-model yang telah diterima pakai – SKLT   Melalui Role Model

 
Keperluan bagi pengurusan sumber manusia mungkin tidak bagitu nyata, namun sesebuah organisasi yang tidak merancang bagi sumber-sumber keluaran manusianya seringkali akan mendapati bahawa ia tidak berupaya memenuhi keperluan matlamat-matlamat keseluruhannya dengan efektif. Sebagai misalan, sesebuah syarikat perkilangan mungkin berharap untuk meningkatkan daya pengeluaran dengan menggunakan alat kelengkapan baru dengan menggunakan anggota kejuruteraannya daripada kaum lelaki berkulit putih dan tidak merancang untuk mengambil kaum wanita dan anggota kumpulan minoriti akan berkemungkinan menjadi defenden dalam sesuatu dakwaan hak hak awam.

 
Usaha pengambilan sumber manusia terbahagi kepada empat langkah asas iaitu keperluan masa hadapan, keseimbangan masa hadapan, pengambilan dan pemilihan atau pemberhentian pekerja dan perancangan pembangunan. Adalah ganjil jikalau sesuatu syarikat yang beroperasi diluar dari negara asalnya tidak mengambilkira persekitaran luar organisasi, perubahan teknologi, perubahan-perubahan dalam tuntutan kesatuan sekerja dari pengambilan dan pemisahan pekerja.